Spádová oblast a smluvní zajištění péče

Porodnickou a neonatologickou péči Centra z hlediska spádové oblasti je nutno diferencovat:

  1. Spádová oblast pro péči I. stupně: – tuto oblast vyjádřit buď počtem obyvatel nebo konkrétních okresů a ověřit smluvní zajištění této péče v Centru (tj. rajonizace).
  2. Spádová oblast pro péči II. a III. stupně: – tuto oblast opět vyjádřit vyjmenováním okresů event. nemocnic s údajem, zda s těmito nemocnicemi (event. intermediárními pracovišti) je provedeno smluvní zajištění intenzivní péče v Centru.

Z celostátního hlediska by mělo být umožněno porodnicím zajišťujícím perinatální péči I. stupně resp. intermediárním pracovištím svobodně se rozhodnout, do kterého Centra budou odesílat ženy, event. novorozence vyžadující péči III. stupně, na druhé straně by ale měly mít zajištěno v rámci sítě perinatologických center v ČR, ve kterém Centru musí být jimi odesílaná žena ev. novorozenec přijati.

Zajištění transportní služby

Transport těhotné ženy do Centra zajišťuje odesílající oddělení, které za převoz přebírá i zodpovědnost. Postnatální transport novorozenců na Novorozenecké oddělení s JIRP Perinatologického centra provádí regionální převozní služba pro novorozence nebo tým příslušného Perinatologického centra. Za poporodní ošetření a stabilizaci novorozence do doby transportu odpovídá odesílající pracoviště.

Transportní služba pro novorozence

Převozní služba pro novorozence je nedílnou součástí regionálního systému diferencované péče o novorozence. Slouží pro situace, kdy nebylo nožné realizovat transport in utero, pro okamžitý transport nečekaně, akutně vzniklých patologických stavů novorozence, které vyžadují intermediární, intenzivně-resuscitační nebo jinou specializovanou péči. Transport novorozence po porodu zajišťuje převozní služba (tým), zpravidla při regionálním perinatologickém centru.