Historie Sekce

Prof. MUDr.Zdeněk Štembera,DrSc.

Výbor ČGPS zřídil Komisi perinatální medicíny v roce 1970 a pověřil prof. Štemberu organizací a výběrem spolupracovníků 1982 předsednictvo ČLS J.E.Purkyně vyhovělo návrhu výboru ČGPS a dalo souhlas, aby dosavadní Komise byly přeměněna na Sekci v rámci ČGPS. Současně upozornilo, že v rámci tehdejšího organizačního řádu ČLS, sekce nemá žádný volený výbor. Vedoucí si však může pro vedení a organizační zabezpečení činnosti Sekce přibrat další spolupracovníky. Zvláštní registrované členství neexistuje. Výbor ČGPS nadále pověřil vedením Sekce prof. Štemberu, který výboru ČGPS navrhl jako své spolupracovníky seznam zástupců za každý tehdejší kraj. Výbor ČGPS tyto „krajské perinatology“ potvrdil, ale MZ ČR odmítlo jejich oficiální ustavení.

Od roku 1983 byl zahájen celostátní sběr vybraných agregovaných údajů o perinatální péči v ČR prostřednictvím „krajských perinatologů“. Analýza získaných dat byla prováděna v ÚPMD v Podolí jak z hlediska celostátního, tak z hlediska jednotlivých krajů. Výsledky analýzy byly referovány na každoročním „Pracovním jednání Sekce“. První jednání se uskutečnilo v roce 1984. Organizačně tato jednání, jehož se kromě porodníků se zájmem o perinatologii začli pravidelně zúčastňovat i neonatologové, zajišťovali střídavě jednotlivý krajští perinatologové.

V roce 1990 výbor ČLS dal konečně souhlas, aby Sekce perinatální medicíny se stala právním subjektem v rámci ČGPS s vlastním voleným výborem (á 4 roky), evidovaným členstvím a samostatným finančním hospodařením. Každoroční „Pracovní jednání Sekce“ se postupně změnila na Konference Sekce. Původní 100 členná účast postupně vzrostla až nynějších cca 400 účastníků. Kromě tradiční analýzy sebraných agregovaných dat se konference v odborné části programu, většinou zaměřeného monotématicky, zaměřuje na nejaktuálnější problémy v oblasti perinatální medicíny. Výsledkem jednání jsou pak členskou základnou odsouhlasené „doporučené postupy“ řešení konkretních stavů perinatální péče.

Výbor Sekce úzce spolupracuje s nově vzniklou Českou neonatologickou společností (dříve neonatologická komise při ČPS) a regionálními perinatology, kteří konečně v roce 2001 byli oficiálně ustanoveni MZ ČR. Tři členové výboru Sekce jsou členy Perinatologické komise MZ ČR. Výbor Sekce připravuje návrhy na odborné a organizační zajištění perinatální péče v ČR pro ČGPS.

Uvedená třicetiletá činnost Sekce perinatální medicíny nemalou měrou přispěla ke snížení perinatální a tím i kojenecké úmrtnosti na hodnoty, které řadí ČR mezi země s nejlepšími výsledky na světě.

Prof. MUDr. Zdeněk Štembera, DrSc.