Krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle oboru

Celková perinatální mortalita v roce 2005 dosáhla v ČR nejnižší hodnoty, která činila 3,9 ‰. Tyto výsledky zařazují ČR mezi 10 zemí světa s nejlepšími výsledky perinatální mortality. Úspěchu bylo dosaženo hlavně zásluhou specializované péče v Perinatologických centrech, jejichž úkolem je udržet tento trend, určovat priority problémových okruhů, které je třeba řešit a průběžně vyhodnocovat efektivitu regionálního systému diferencované péče.

Součástí specializované perinatálně péče jsou invazivní porodnické postupy (diagnostické a terapeutické), které však v malém procentu případů mohou být rizikem pro matku a plod. Proto je třeba hledat cesty, které je nahradí postupy neinvazivními. Prenatální diagnostika musí být součástí perinatální medicíny a tudíž i každého Perinatologického centra.

V rámci neonatologické péče je třeba se zabývat složitou problematiku jak zlepšit výsledky péče o extrémně nezralé novorozence (pod 28.týden gestace) a novorozence s VVV, slučitelnými s životem a přitom udržet současnou, velmi nízkou neonatální mortalitu. Společně s porodníky je třeba vytvářet předpoklady pro další zlepšování výsledků pozdní (postneonatální/kojenecké) morbidity perinatálně ohrožených dětí.

Je třeba zaujmout stanovisko k relativně vysokému počtu zařízení s nízkou porodností, nízkými počty ošetřovaných novorozenců což se negativně odráží ve kvalitě odborné erudice týmů, pracujících v těchto zařízeních.

Stávající počet Perinatologických center intenzivní a intermediární péče v ČR je dostatečný a není třeba jej rozšiřovat. Úkolem je zaměřit se na vyrovnávání kvalitativních rozdílů v poskytované péči těmito pracovišti.

Je zapotřebí se zabývat stárnoucí a neobnovovanou přístrojovou technikou na perinatologických centrech a nalézt vhodný způsob jak ji systematicky obnovovat.

Systém regionálních či krajských konzultantů pro porodnictví a neonatologii dobře funguje při sběru agregovaných dat. Je však třeba rozšířit a podpořit kompetence konzultantů při analýze závažných porodnických a neontologických případů a kontrolní činnosti úrovně poskytované péče v regionech.

V dlouhodobé koncepci perinatální péče je třeba dále zdokonalovat regionální síť a strukturu poskytovatelů specializované perinatální péče a to tak, aby byla zajištěna kontinuita v péči od začátku vývoje jedince až do doby, kdy je možné včas a spolehlivě identifikovat poruchy vývoje dítěte a zajistit možnost maximální zdravotní rehabilitace a společenské integrace.

Střednědobé i dlouhodobé cíle perinatální péče musí být v souladu se zdravotní politikou státu od níž se odvíjejí koncepce medicínských oborů i Národního perinatologického programu.