Koncepce činnosti

Pasportizace regionálních perinatologických pracovišť vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR:

  • Odborná náplň v porodnické činnosti Centra je blíže specifikována pro centralizaci vybraných případů: – předčasný porod 24.-32. týden, závažné kardiopatie, diabetes mellitus včetně gestačního inzulin dependentního, závažné preeklampsie, hypotrofický plod před 34. týdnem gravidity, vrozené vady diagnostikované prenatálně a další závažné stavy s možným vitálním ohrožením ženy nebo plodu.
  • V organizační činnosti je zdůrazněn každodenní kontakt vedoucího porodnické a neonatologické části Centra (při posuzování patologických a vážných rizikových těhotenství, tj. plán jejich řešení a zpětnovazebná informace o vývoji klinického stavu novorozence) a pravidelný kontakt s odborníky hraničních oborů zúčastněnými na perinatální péči.
  • V kontrolní činnosti a v analýze kvality péče je povinností rozbor jednotlivých případů mateřské a perinatální mortality a morbidity (podle kritérií doporučených WHO) a celoroční rozbor perinatální péče jak v Centru, tak ve spádové oblasti regionu.

Za dolní kapacitní hranici Centra doporučuje Perinatologické komisi MZ ČR péči o nejméně 40 novorozenců porodní hmotnosti méně než 1500g za rok..